خیر اما میتونن همپوشانی داشته باشن، یعنی کسی که حمله پنیک تجربه کرده بعدش حمله اضطرابی دست بده بهش یا عکسش.