تا حدودی بله. مدیتیشن و تعدیل سبک زندگی نیز دوعامل اثرگذار در درمان هر دو مورد هست.