می‌توان گفت کودکان چون با دنیا و قواعدش به طور کامل آشنا نشدند و دنیا را ممکن است ناامن‌تر از بزرگسالان ببینند (به‌ویژه اگر سبک دلبستگی ایمن در آنها شکل نگرفته باشد) و با احساساتشان آشنایی کمتری دارند، وقوع رخدادهای مختلف در آنها تأثیر بیشتری می‌گذارد و آنها بیشتر مستعد تروما هستند.