بله، این اعمال میتونه منجر به ایجاد وقفه بشه و در بهتر کردن حال موثر باشه. همچنین فرصتی رو فراهم کنه که به ماجرا از دید دیگه نگاه بشه و تکانشگری رو کاهش میده.