ناتوانی در مدیریت خشم ناشی از عدم مهارته و این مهارت رو افراد یاد نگرفتن. راه موثر این هست که فرد با شرکت در جلسات مشاوره خطاهای شناختی خودش رو بشناسه و مهارت های لازم رو برای مدیریت خشم کسب کنه. درنتیجه دارو آرام بخش شاید خیلی اثرگذار نباشه.