با حساسیت زدایی منظم یا کم کم قرار دادن خود در موقعیتهای مشابه و اون موقعیت و آگاهی به افکار خود در حین و بعد از انجام اون کار می تونید میزان خشمتون رو کاهش بدید.